Klachtenbehandeling cliënten:

Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan kunt u dit het beste meteen bespreekbaar maken met uw zorgcoördinator. Mocht uw zorgcoördinator geen oplossing kunnen bieden voor u, dan kunt u contact opnemen met kantoor en uw situatie voorleggen. De medewerkers op kantoor zullen dan samen met u kijken naar een oplossing.

In het geval dat u er met de medewerkers van kantoor ook niet uitkomt of zich anderszins niet gehoord voelt, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris:

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet een persoon die een klacht heeft over de zorgverlening van een zorgaanbieder de gelegenheid krijgen om de klacht voor te leggen aan een klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van een klacht onder meer of de zorgaanbieder de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en cliëntgericht heeft verleend. Bovendien kan de klachtenfunctionaris u helpen bij het opstellen van de klacht.

Elis thuiszorg is aangesloten bij branchevereniging SPOT. SPOT en haar leden vinden het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid wordt opgelost. Daarom heeft SPOT de behandeling van klachten voor haar leden gezamenlijk georganiseerd. Hierdoor houdt de vereniging zicht op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door haar achterban. Bovendien kunnen leden van SPOT hierdoor een snelle, onafhankelijke en eerlijke behandeling van klachten garanderen.

Het klachtenreglement van SPOT is vastgesteld in afstemming met cliëntorganisatie Ieder(in).

Een klacht indienen:

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via:

  • e-mail: klacht@verenigingspot.nl
  • telefoon: 035 – 54 27 517
  • per post: Postbus 5135, 1410 AC Naarden

De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor u en Elis thuiszorg bevredigende oplossing.

De klachtenfunctionaris bespreekt met u de klacht en zal in eerste instantie proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin u en Elis thuiszorg oplossingen kunnen bespreken. De klachtenfunctionaris kan daarbij deskundigen uitnodigen of raadplegen.

Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de klachtenfunctionaris een advies uit, waar de zorgaanbieder binnen twee weken op moet reageren.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris.

Houd er rekening mee dat klachten -of onderdelen daarvan- van financiële aard niet in behandeling worden genomen.

De geschillencommissie:

Als de ondersteuning door de klachtenfunctionaris niet leidt tot een voor u bevredigende oplossing dan kunt u een formele klacht indienen bij de geschilleninstantie Zorggeschil.

De geschilleninstantie kan een bindend advies uitbrengen en kan een schadevergoeding toekennen. De geschilleninstantie doet uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van de klacht uitspraak. Het reglement geschillencommissie vindt u hier: Reglement Geschilleninstantie Zorggeschil

Uitgebreide informatie over het indienen en in behandeling nemen van een klacht leest u in het klachtenreglement van SPOT: Wkkgz Klachtenregeling SPOT