Raad van Commissarissen:

Elis Thuiszorg is sinds 2014 een officieel erkende zorginstelling, om die reden dient er toezicht gehouden te worden door een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen.

De leden van De Raad van Commissarissen (RvC)  zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden met Elis Thuiszorg. Alle leden hebben een brede achtergrond (bestuurlijk, juridisch of zorginhoudelijk) waardoor de toezichtstaak adequaat kan worden ingevuld. Naast de statutaire bepalingen omtrent de RvC is er ook een intern reglement van kracht. Bij de uitoefening van zijn taak houdt de RvC zich aan de regels van de Zorgbrede Governancecode 2017.

De RvC houdt toezicht op kwaliteit van de zorg, beleid en algemene gang van zaken. En staat het bestuur (RvB) met raad terzijde.

 

De leden van de Raad van Commissarissen van Elis Thuiszorg zijn:

Mevrouw mr. S.M.H. van der Laak (Voorzitter)

De heer A.A.H.J. Haartmans (Lid)

Ambtelijk secretaris J.J.M. Beugels